Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds Geveke

Stichting Pensioenfonds Geveke (“Pensioenfonds Geveke”) vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Met deze privacyverklaring informeren wij u hoe Pensioenfonds Geveke (met hoofdvestiging op het adres Rondebeltweg 31, 1329 BN te Almere in Nederland) als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met persoonsgegevens die wij verwerken via de website alsmede in de functie als uw pensioenfonds.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Dit betekent dat informatie direct over een persoon gaat of naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken ook de persoonsgegevens die werkgevers, eerdere pensioenfondsen, gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV aan ons verstrekken.

Wij verwerken de persoonsgegevens van:

 • iedereen die deelneemt aan onze pensioenregelingen;
 • iedereen die deelgenomen heeft aan onze pensioenregelingen;
 • iedereen die pensioen van ons ontvangt;
 • iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in de functie als uw pensioenfonds:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN-nummer;
 • relatiegegevens: eventuele (ex-)partner en kinderen;
 • datum huwelijk/einde huwelijk;
 • datum geregistreerd partnerschap/einde geregistreerd partnerschap;
 • datum samenleving/einde samenleving;
 • dienstverband gegevens;
 • arbeidsongeschiktheidgegevens;
 • opgebouwd pensioen.

Verwerking: grondslag en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende basisprincipes uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een overeenkomst;
 3. wettelijke verplichting;
 4. vervulling van een taak van algemeen belang;
 5. gerechtvaardigd belang van ons of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: beveiliging, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

Doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden [Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in bovengenoemd artikel van deze privacyverklaring]:

 • Het als pensioenfonds uitvoeren van de pensioenregeling met u als deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of andere belanghebbende [grondslag 2].
 • Het afhandelen van wijzigingen (zoals een huwelijk of scheiding) [grondslag 2].
 • Het zo goed mogelijk informeren over uw pensioen door u brieven of een pensioenoverzicht te sturen [grondslag 2].
 • Het maandelijks overmaken van uw pensioenbedrag [grondslag 2].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag 3 of 5].
 • Het bieden van managementinformatie [grondslag 5].

Delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen [Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in bovenstaand artikel van deze privacyverklaring]:

 • Met dienstverleners (zoals pensioensysteemproviders of actuarissen) met als doel onze pensioendiensten aan u te kunnen bieden [grondslag 2].
 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken (zoals de belastingdienst) [grondslag 3].
 • Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag 3, 4 of 5].
 • Wij kunnen uw gegevens ook delen met bedrijfsonderdelen binnen de Pon Holdings groep voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het uitbesteden van de IT [grondslag 2 of 5].
 • Met partijen die ons assisteren in onze dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag 5].

Wij gebruiken ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en actuarissen). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder onze controle.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie voor persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. U kunt een kopie van deze waarborgen aanvragen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen wij uw gegevens.

Onderstaande criteria worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen:

 • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie hebben met u.
 • Een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij gegevens gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen).
 • Het vanuit onze juridische positie wenselijk is persoonsgegevens te bewaren (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door instanties).

Websitebezoek

Wanneer u onze website, diensten en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. Wij kunnen u op verzoek een overzicht toesturen van de gegevens die wij van u hebben. Indien er gegevens onjuist zijn of ontbreken, kunnen wij dit aanpassen of aanvullen.

Naast uw recht op inzage, heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Het recht om toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop gebaseerd is.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen.
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken.

Indien u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij verzoeken u om in een schriftelijke aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Voor uw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens, en wij kunnen u vragen om verificatie van uw identiteit voordat wij aan uw verzoek voldoen. Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan uw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Wij passen beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Contact

Voor vragen, het uitoefenen van uw privacyrechten en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Pensioenfonds Geveke
Rondebeltweg 31
1329 BN Almere

Tel: 088 60 60 291
E-mail: [email protected]

Onze Functionaris gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via [email protected] en per post via bovenstaand adres (t.a.v. Functionaris gegevensbescherming).

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht vanaf het moment dat wij de herziene verklaring publiceren. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gesteld van een wijziging. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 21 oktober 2022.